VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Amaç:

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücret uygulamalarının, ilgili mevzuatlar çerçevesinde, şirketin faaliyetleri ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanması ve yürütülmesidir.

Ücretlendirme Esasları:

‘Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları’ Genel Kurul gündemine alınarak ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretleri, şirketin iç dengelerini ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, ekonomik koşullar çerçevesinde objektif olarak belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmayacağı gibi ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç veremez kredi kullandıramaz, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst düzey yöneticiler için belirlenen ücretlerin dışında, performansa dayalı olarak ilgili Kurumsal Yönetim İlkeleri (II-17.1) tebliğ kapsamında ek menfaatlar sağlanabilir.

‘Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları’ (Ücretlendirme Politikası) Şirketin resmi Web sitesinde yayınlanmaktadır.

Görev ve sorumluluklar:

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi Ücret Komitesinin görevini üstlenmiş olup, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticileri ücretlendirmeye yönelik önerilerini performansa ve şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak oluşturup yönetim kuruluna sunar.

Ücretlendirme şirketin performansı ile doğru orantılı olacak şekilde işin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi kriterler göz önünde bulundurularak ödenen ücretler arasında denge sağlanır.

Kurumsal yönetim komitesi, ücret politikasını yılda en az bir kere gözden geçirir ve ücretlendirme ile ilgili ihtiyaç duyduğu her türlü belgeyi inceler. Gerekli gördüğü takdirde değişiklik önerisini Yönetim Kurulu’nun görüşüne sunar.

Komite önerdiği ücretlendirmede mevzuatın yanı sıra şirketin mevcut finansal durumu, performansı ve gelecekte elde edilmesi öngörülen gelirlerini göz önünde bulundurur.

Komitenin belirlediği ücretlendirme sabit ücret olduğu gibi değişken(performansa dayalı) ödemelerde olabilir. Performans ödemeleri hem nicelik hem nitelik olarak performans hedeflerine ulaşılması halinde yapılan ilave ödemeleridir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.

Yürürlük:

Ücret politikası Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Genel kurul gündeminde bilgilendirme maksadıyla yer alır ve internet sitesinde yayınlanır. Ayrıca yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile kişi bazında sağlanan tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.