VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ‘ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1)’ kapsamında oluşturulan, VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (VANET A.Ş.) bilgilendirme politikasının genel çerçevesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili tebliğler kapsamında şirket ile ilgili gerçekleşen özel durum ile ilgili açıklamaları, gereken her türlü finansal ve genel bilgilendirmeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ (II.17-1) ve Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) çerçevesinde gerçekleştirmektir.

Sermaye Piyasası mevzuatına, ‘Özel Durumlar Tebliği’ ve ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uygun şekilde düzenlenen VANET A.Ş. bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışında gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ve ilgili taraflara zamanında, eş zamanlı, doğru, eksiksiz, kolay anlaşılabilir ve en düşük maliyetle ulaşılabilir şekilde eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Şirketin bilgilendirme politikası VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.’nin resmi web sitesi aracılığıyla tüm menfaat sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Yetki ve sorumluluk:

Şirket Yönetim Kurulu tarafından kamunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi maksadıyla oluşturulan bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi yine şirket Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğundadır.

Yöntem ve Araçlar:

Özel durum açıklamaları, periyodik mali tablolar ve faaliyet raporları;

Pay sahiplerinin ve menfaat sahiplerinin tam, zamanında, doğru ve eşzamanlı bilgilendirilmesini sağlamak maksadıyla yapılan bilgilendirmeler KAP ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu’ vasıtasıyla yapılmaktadır.

Yatırımcı ilişkileri birimi;

VANET A.Ş. bünyesinde oluşturulmuş Yatırımcı İlişkileri birimi, şirket hakkında her türlü bilgilendirmeyi yapabilecek veya taraflar arasında bilgi iletişimini sağlayacak birim olarak bulunmaktadır. Birim faaliyetlerini düzenli olarak Yönetim Kurulu’na ve Kurumsal Yönetim Komitesi’ne raporlamaktadır.

Yatırımcı İlişkileri birimi yetkili ve lisanlı personel tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinin şirkete uyarlandığı ve uygulatıldığı birim olarak kurulmuştur.

Şirket resmi internet sitesi;

Şirketin resmi sitesi www.vanet.com.tr‘de ‘Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ ilgili mevzuatlar çerçevesinde oluşturulmuş olup yatırımcıların şirket hakkında ihtiyaç duyabilecekleri bütün bilgilere yer verilmiştir. Yatırımcıların şirkete e-posta vasıtasıyla ulaşabilecekleri alt yapı bulunmaktadır.

Basın;

Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel basın aracılığıyla basın açıklamaları yapılmaktadır. Bu açıklamalar şirketin belirlediği yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca açıklama şirketin web sitesinde yayınlanmaktadır.

Kurumsal Web Sitesi İçeriği:

Pay ve menfaat sahiplerinin yanı sıra ilgililerin ve kamuoyunun en kolay ve her zaman ulaşabilecekleri vasıta olarak sunulan VANET A.Ş. resmi internet adresi www.vanet.com.tr , bilgilendirme ve aydınlatma amacına uygun olarak aktif ve güncel olarak kullanılmaktadır.

Kurumsal Web sitesine erişilebilecek bilgilere ilişkin başlıklar başlıca;

Şeklindedir.

Ayrıca şirketin faaliyeti hakkında da geniş bilgiye yer verilen Web sitesinde ilgililerin yazılı ve sözlü ulaşabilecekleri adresler ve altyapı mevcuttur. İnternet sitesi, Türkçe, İngilizce olarak 2 dilde yayınlanmaktadır.

Mali Tablolar ve Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması;

Basın;

Gerekli görüldüğü takdirde yazılı ve görsel basın aracılığıyla basın açıklamaları yapılmaktadır. Bu açıklamalar şirketin belirlediği yetkili kişiler tarafından yapılmaktadır. Ayrıca açıklama şirketin web sitesinde yayınlanmaktadır.

Basın Yayın Organlarının Takibi;

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin kamuya açıklanması;

Özel Durum Açıklamalarının Kamuya Açıklanması ve Açıklamaya Yetkili Kişiler:

‘ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ(II-15.1)’ uyarınca belirlenen özel durumların gerçekleşmesi halinde konuya ilişkin özel durum açıklamaları KAP ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu’na elektronik ortamda gönderilir. Şirket özel durum açıklamaları, şirketi temsil ve ilzam yetkisine sahip imza sirkülerinde tespit edilmiş ve KAP müdürlüğüne bildirilmiş kişilerin imzaları ile KAP’ a bildirilir. Özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformuna elektronik ortamda iletilir ve akabinde kurumsal Web sitesinde kamuoyuna duyurulur.

Yatırımcı bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlar ve ulaşılabilirlik;

Şirket, bilgilendirme veya tanıtım maksadıyla toplantılar düzenleyebilir. Bu toplantıların herkese açık, şeffaf ve aynı zamanda bilgilendirme esasında olması şarttır. Toplantıya katılım için gerekli olan bilgilendirmeler bilgilendirme politikası dahilinde ifade edilen araçlar kullanılarak yapılır. Toplantıda açıklanan sunum ve raporlar istenildiği takdirde herkes tarafından temin edilebilecek şekilde internet sitesinde ve KAP’ta yayınlanır.

İdari Sorumluluk, İçerden Öğrenenler Listesi ve Gizlilik Esası;